ACADEMIC PLANTILLA VACANCY MERIT PROMOTION AND SELECTION

Ipinababatid ng Tanggapan na ang mga posisyong nakatala sa talahanayan ay mga bakanteng aytem na pang fakulti. Muli rito, lahat ng kasaping fakulti na may taglay na estandong permanente noong sumapit ang ika-30 n Hunyo 2019 ay maaring mag-aplay para sa konsiderasyon sa unang Batch ng Promosyon ng Merito