CED

college of EDUCATION
(CED)

Contact us : (02)534-82-67 loc 126
Email : ced@rtu.edu.ph

Goals (Hangarin):

Committed to produce multi-literate, innovative, highly motivated educators equipped with positive values and attitudes, appropriate training, and 21st century skills responsive to the development needs of the global and local societies.

(Nangangakong makalikha ng mga gurong nagtataglay ng iba-ibang kaalaman, mapagbago, higit na nagaganyak na nagtataglay ng mga positibong halagahin at kaugalian, angkop na pagsasanay, at ika-21 siglong kasanayang tumutugon sa mga kakailangan sa pag-unlad ng mga lipunang glokal.)

 

Objectives (Layunin):

1.     To produce competent teachers who are effective facilitators of learning and who uphold professional, ethical, and moral standards of teaching and learning;

(Nakalilikha ng mga gurong may kakayahan na maging epektibong tagapagpadaloy ng pagkatuto at itinataguyod ang mga propesyunal, etikal, at moral na pamantayan ng pagtuturo at pagkatuto;)

2.     To harmonize theories and modern pedagogies through relevant research and field studies;

(Napag-uugnay ang mga teorya and modernong pagtuturo sa pamamagitan ng makabuluhang pananaliksik at mga pag-aaral sa larang;)

3.     To develop research-drawn, quality instructional materials and production activities to enhance teaching-learning process;

(Nakabubuo ng mga may kalidad na kagamitang panturo na buhat sa pananaliksik at mga gawaing produksyon upang mapabuti ang pagtuturo at pagkatuto;)

4.     To embrace and keep abreast with the emerging trends of teaching methodologies, systems, assessment forms and educational technologies in a dynamic world;

(Natatanggap at napapanatili ang mga umuusbong na mga kalakarran ng mga pamamaraan ng pagtuturo, mga Sistema, uri ng pagtataya, at mga teknolohiya sa nagbabagong mundo;)

5.     To carry out research-driven extension activites, responsive to the needs of the society with productive and self- reliant citizens.

(Naisasagawa ang programang pangkomunidad na buhat sa pananaliksik at tumutugon sa mga pangangailangan ng lipunang may produktibo at mga mamamayang may tiwala sa sarili.)

 

 

DR. MARC DG. GARVIDA

dean

Prof. marika yamin aniag

college secretary

Prof. liberty gay c. manalo

mathematics department

Prof. maria cecilia m. lojo

information and communication technology department

Prof. maria socorro f. villa

home economics department

Prof. guillermo miguel ochoa

english department

Prof. roberto martin l. sing

social studies department

dr. melvin o. mortera

filipino department

Prof. Benjamin Ola jr.

Sciences department

Prof. Ma. Michelle Garganera

LHS MAPEH department

Prof. Virginia c. Miranda

Values Education department

Prof. edna p. cabrera

LHS principal

Prof. jayson romero

pasig coordinator

Prof. josephine o. salatandre

student-teachers' supervisor

Prof. anjo m. abaratigue

college staff

Prof. faith micah d. abenes

college staff

Prof. gerald paul d. jugo

lhs staff

Prof. madelaine s. almonte

lhs staff

Close Menu