Vision and Mission

(Bisyon at Misyon)

Vision (Bisyon):

A prominent University recognized for its commitment to innovative programs in addressing society’s challenges.

(Isang nangungunang unibersidad na nakatuon sa teknolohiya na tumutugon sa pangangailangan sa pag-unlad ng nagbababagong lipunan.)

 

Mission (Misyon):

Prepare students to create their future in a knowledge-driven and culturally diverse society.

(Maitaguyod ang mga propesyonal na may kahandaan sa hamong global at may gampaning panlipunan, sa pamamagitan ng pagtuturong gamit ang teknolohiya, mapagbagong pananaliksik at nagpapatuloy na programang pangkomunidad na makapagpapaunlad sa buhay ng mga mamamayan nito.)

 

 

Close Menu